Kalmistud

KALMISTUPÜHAD

Traditsiooniliselt on Järva-Madise koguduse kalmistupühad:

 • Uuel kalmistul juunikuu kolmandal pühapäeval
 • Vanal kalmistul augustikuu teisel pühapäeval

_________________________________________

Kogudusele kuulub kiriku ümber asuv Uus kalmistu ja Vana kalmistu  kirikust ca 0,5 km kaugusel (teisel pool küla).
Alates 2014.a. aprillist tegeleb koguduse juhatus kalmistute ja nende haldamise ja korrastamisega.

 • Matust ja hauaplatse puudutavates küsimustes palume pöörduda (kuni koguduse majanduslik seis ei võimalda palgata surnuaiavahti) juhatuse esimehe Meeri Metso poole.

Et kõik maetavad inimesed saaksid registreeritud ja elektrooniliselt platsidele kantud, palutakse iga matuse – ka urnimatuse puhul, isegi siis kui matus tuleb oma platsile – pöörduda koguduse juhatuse esimehe Meeri Metso poole.

 • Järva-Madise kalmistutele matmisega seotud teenused:
  • Kiriklik matus 250 eurot
  • Urnimatuse tseremoonia haual 150 eurot
  • Urnimatuse jaoks haua kaevamine 50 eurot
  • Järva-Madise kalmistutele matmisloa väljastamine 20 eurot
 • Koguduse juhatus annab uusi matmisplatse välja Vanale ja Uuele surnuaiale.
 • Kõikide pretensioonide või ettepanekute puhul palun pöörduda koguduse juhatuse esimehe Meeri Metso poole.
 • Koguduse juhatus tänab kõiki armsaid inimesi, kes on hoolitsenud omaste hauaplatside eest ja vabatahtlikult loonud puhtust-korda meie ühisel ristide põllul.

Koos suudame rohkem!

8. jaanuaril 2014 kogunesid Järva-Madise Vanale surnuaiale koguduse juhatus, muinsuskaitse inspektor, Albu Valla keskkonnaspetsialist ja Geodetes Mõõdubüroo spetsialist. Möödunud aastatel on korduvalt üles kerkinud küsimus, et kogudusel puudub kaasaegne surnuaedade kaardistamise süsteem. Nüüd siis, koos vallaga on valminud otsus, et lähemal ajal valmib geoalus Vanale Kalmistule. Geoalus on maa-ala plaan, kuhu joonistatakse peale kõik surnuaial olevad teed, puud, põõsad, hauaplatsid. Nii olemasolevad hauaplatsid kui ka täpses mõõdus olevad tulevikus välja antavad hauaplatsid. Töö eesmärgiks on surnuaia kohta informatsiooni korrastamine ja säilitamine ka tulevastele põlvedele. Tahame tekitada olukorra, kus igal inimesel on võimalik saada informatsiooni oma lähedaste hauaplatside kohta. Loomulikult ei suuda me taastada kõike hävinud informatsiooni, kuid ühel päeval tuli selle asjaga alustada. Informatsioon saab olema kättesaadav elektrooniliselt. Geoaluse tegemine on kallis töö ja me suudame teha korraga vaid ühe surnuaia. Plaanide järgi valmib tulevikus geoalus ka Uuel surnuaial.

JÄRVA-MADISE KALMISTUTE HEAKORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 8.05.2017

 1. KALMISTU TERRITOORIUMIL TULEB HOIDA KORDA, PUHTUST JA HAUARAHU.
 2. PUUDE JA PÕÕSASTE ISTUTAMINE NING HEKKIDE RAJAMINE TULEB KOOSKÕLASTADA KALMISTU HALDAJAGA. KALMISTU HALDAJAL ON ÕIGUS EEMALDADA VÕI MÄÄRATA EEMALDAMISELE KOOSKÕLASTAMATA, KALMISTU ILMET HÄIRIVAD VÕI OHTLIKUD AIAD, PUUD JA PÕÕSAD.
 3. PRÜGI TULEB SORTEERIDA JA PAIGALDADA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADESSE.
 4. OMAVOLILISELT EI OLE LUBATUD SUURENDADA HAUAPLATSI MÕÕTMEID.

 HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

 • Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.
 • Matja soovil eraldatakse kas ühe- või mitmekohaline hauaplats.
 • Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistu haldaja arvestades kalmistu planeeringut:
 1. ühe hauakoha suurus kirstumatuse korral on üldjuhul 2,5 x 1,25m
 2. ühe hauakoha suurus urnimatuse korral on üldjuhul 1,0 x 1,0m

MATMISE KORD

 • Loa matmiseks annab kalmistu haldaja kalmistuseaduses nõutud dokumentide alusel.
 • Matmisloa väljastamisel teeb kalmistu haldaja teate alusel kande kalmistute registrisse ja kalmistuplaanile.
 • Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5–2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.
 • Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.
 • Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

 HAUAPLATSI KUJUNDAMISE JA HOOLDAMISE NÕUDED

 • Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1. hauaplats peab olema korrastatud ja hekid pügatud;
 2. hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav.
 • Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada vaid madalhaljastust ja puude kääbusvorme, mille kõrgus on kuni 2 meetrit. Valida tuleb taimed, mis ei aja juurevõsusid.

Kõrgema haljastuse peab kooskõlastama kalmistu haldajaga.

 • Hauaplatsil asuvad vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded tuleb jätta oma algsele kohale.
 • Hauaplatsi hooldamisel tekkinud praht tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
 • Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

HAUATÄHISE JA PIIRDE PAIGALDAMISE, EEMALDAMISE JA ÜMBERPAIGALDAMISE KORD

 • Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega.
 • Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi häirida kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja korrastamist.
 • Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.
 • Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast kasutajale hoiatuse tegemist.

HOOLDAMATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMISE JA TAASKASUTUSSE ANDMISE KORD

 • Kalmistu haldaja tuvastab ja tähistab korrastamata hauaplatsi sildiga, kuhu on märgitud korrastamise tähtaega.
 • Kalmistu haldaja tunnistab korrastamata hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui selle tähistamisest on möödunud vähemalt üks aasta.
 • Hooldamata hauaplatsi võib anda taaskasutusse kirstuga pealematmiseks pärast 20 aasta möödumist viimasest matmisest samale kohale.