Kalmistud

KALMISTUPÜHAD

Traditsiooniliselt on Järva-Madise koguduse kalmistupühad:

 • Uuel kalmistul juunikuu kolmandal pühapäeval
 • Vanal kalmistul augustikuu teisel pühapäeval

___________________________________________________

Kogudusele kuulub kiriku ümber asuv Uus kalmistu ja Vana kalmistu kirikust ca 0,5 km kaugusel (teisel pool küla).
Alates 2014.a. aprillist tegeleb koguduse juhatus kalmistute ja nende haldamise ja korrastamisega.

Matuseid puudutavate küsimustega palume õpetaja Jane Vain’u poole tel +372 54516999 või jarva-madise@elk.ee

Hauaplatse ja muid kalmistut puudutavate küsimustega palume võtta ühendust juhatuse esimehe Meeri Metso’ga +3725249707

Et kõik maetavad inimesed saaksid registreeritud ja elektrooniliselt platsidele kantud, palu iga matuse – ka urnimatuse puhul, isegi kui matus tuleb oma platsile – koguduse juhatuse esimehe Meeri Metso poole.

 • Järva-Madise kalmistutele matmisega seotud teenused:
  • Kiriklik matus 250 eurot
  • Urnimatuse tseremoonia haual 150 eurot
  • Urnimatuse jaoks haua kaevamine 50 eurot
  • Järva-Madise kalmistutele matmisloa väljastamine 20 eurot
 • Koguduse juhatus annab uusi matmisplatse välja Vanale ja Uuele surnuaiale.
 • Kõikide pretensioonide või ettepanekute puhul palun koguduse juhatuse esimehe Meeri Metso poole.
 • Koguduse juhatus tänab kõiki armsaid inimesi, kes on hoolitsenud omaste hauaplatside eest ja vabatahtlikult loonud puhtust-korda meie ühisel ristide põllul.

Koos suudame rohkem!

8. jaanuaril 2014 kogunesid Järva-Madise Vanale surnuaiale koguduse juhatus, muinsuskaitseinspektor, Albu Valla keskkonnaspetsialist ja Geodetes Mõõdubüroo spetsialist. Möödunud küsimus on aastatel üles kerkinud, et kogudusel puudub kaaegne surnuaedade kaardisüsteem. Nüüd siis, koos vallaga on valminud otsus, et lähemal ajal valmib geoalus Vanale Kalmistule. Geoalus on maa-ala plaan, kuhu joonistatakse peale kõik surnuaial olevad teed, puud, põõsad, hauaplatsid. Nii olemasolevad hauaplatsid kui täpsed mõõdus olevad tulevased välja antavad hauaplatsid. Töö valmis on surnuaia kohta informatsiooni korrastamine ja säilitamine ka tulevastele põlvedele. Tahame tekitada olukorra, kus igal inimesel on võimalik saada informatsiooni oma kohta hauaplatside kohta. lihtsalt ei suuda me kõike hävinud informatsiooni, kuid ühel päeval tuli selle asjaga alustada. Informatsioon saab olema kättesaadav. Geoaluse tegemine on kallis töö ja me suudame teha korraga vaid ühe surnuaia. Plaanide järgi valmib tulevikus geoalus ka Uuel surnuaial.

JÄRVA-MADISE KALMISTUTE HEAKORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 8.05.2017

 1. KALMISTU TERRITOORIUMIL TULEB HOIDA KORDA, PUHTUST JA HAUARAHU.
 2. PUUDE JA PÕÕSASTE ISTUTAMINE NING HEKKIDE RAJAMINE TULEB KOOSKÕLASTADA KALMISTU HALDAJAGA. KALMISTU HALDAJAL ON ÕIGUS EEMALDADA VÕI MÄÄRATA EEMALDAMISELE KOOSKÕLASTAMATA, KALMISTU ILMET HÄIRIVAD VÕI OHTLIKUD AIAD, PUUD JA PÕÕSAD.
 3. PRÜGI TULEB SORTEERIDA JA PAIGALDADA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADESSE.
 4. OMAVOLILISELT EI OLE LUBATUD SUURENDADA HAUAPLATSI MÕÕTMEID.

 HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

 • Hauaplats eraldatakse kas kiri või urnis matmiseks.
 • Matja soovil eraldatakse kui ühe- või mitmekohaline hauaplats.
 • Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistu haldaja kalmistu planeeringut:
 1. ühe hauakoha kirstumatuse korral on suurus 2,5 x 1,25m
 2. ühe hauakoha urnimatuse korral on suurus 1,0 x 1,0m

MATMISE KORD

 • Loa matmiseks annab kalmistu haldaja kalmistuseaduse nõutud dokumentide alusel.
 • Matmisloa väljastamisel teeb kalmistu haldaja teate alusel kande kalmistute registrisse ja kalmistuplaanile.
 • Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5–2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.
 • Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või aastat toimub varem kui 20 möödumisel viimasest matmisest samale kohale.
 • Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

 HAUAPLATSI KUJUNDAMISE JA HOOLDAMISE NÕUDED

 • Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1. hauaplats peab olema korrastatud ja hekid pügatud;
 2. hauatähed ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav.
 • Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada vaid madalhaljastust ja puude kääbusvorme, mille kõrgus on kuni 2 meetrit. Valida tuleb taimed, mis ei aja juurevõsusid.

Kõrgema haljastuse peab kooskõlastama kalmistu haldajaga.

 • Hauaplatsil asuvad vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded tuleb jätta oma algsele kohale.
 • Hauaplatsi hooldamisel praht tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
 • Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

HAUATÄHISE JA PIIRDE PAIGALDAMISE, EEMALDAMISE JA ÜMBERPAIGALDAMISE KORD

 • Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähega.
 • Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi häirida kõrvalasuvate hauaplatside rohkem ja korrastamist.
 • Hauaplatsile paigaldatud hauatähed ja hauarajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.
 • Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast kasutajale hoiatuse tegemist.

HOOLDAMATA HAUAPLATSI ARVELEVÕTMISE JA TAASKASUTUSSE ANDMISE KORD

 • Kalmistu haldaja tuvastab ja tähistab korrastamata hauaplatsi silda, kuhu on märgitud korrastamise tähtaeg.
 • Kalmistu haldaja tunnistab korrastamata hauaplatsi hooldatud hauaplatsi, kui selle tähistamisest on möödunud vähemalt üks aasta.
 • Hooldamata hauaplatsi võib anda taaskasutusse kirstuga pealematmiseks pärast 20 aastat möödumist viimasest matmisest samale kohale.