5.aprill PALMIPUUDEPÜHA

Aukuninga alandustee – Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu.     Jh 3: 14b, 15

Palve

Kõigeväeline Jumal, Sa saatsid oma Poja, meie päästja Jeesuse Kristuse, et Ta kannaks ära maailma patu ja sureks ristil. Aita meil usus taibata, et Ta täitis kuulekana Sinu tahet ja lase meil Tema ülestõusmises osa saada võidust maailma ja patu üle. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.  Aamen.

Lugemised.

Psalm 22: 2-6

Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga Sa ei vasta ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks  on Iisraeli kiituslaulad. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad; nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.

Filiplaste 2: 5 – 11

Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks  olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal  kui maa all, ja et iga keel  tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Johannes 12: 1 – 8

Kuus päeva enne paastapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale lõunasöögi ja Marta teenis.  Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles: „ Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?” Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas; kukruhoidjana  ta poetas kõrvale sissepandut. Siis ütles Jeesus: „ Jäta naine rahule, et ta seda  hoiaks minu matmise päevaks. Vaeseid on ju alati  teie juures , aga mind ei ole teil alati.”

Jesaja 50 : 4 – 10

Kolmas laul Jumala sulasest.

Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel. Issand Jumal  avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde!  Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valguskuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.

Mõtisklus.

Palmipuusepühaga algab kristlikus maailmas Suur Nädal. Algab ajaga, kus Jeesus ratsutas eesli seljas pidulikult Jeruusalemma, et täide viia oma päästetöö.  Nädala jooksul õpetas Jeesus rahvast. Ja nädala lõpul lüüakse ta risti. Kui muutlik on inimese olemus. Jeesuse sissesõitmisel Jeruusalemma hõiskab kogu rahvas: „ Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!”Rahvas on valmis teda kuningaks tõstma. Ja nädala lõpul karjub: „Löö risti!” Selline on inimene, manipuleeritav. Oma tahte täitumist ootav.

Tänased kirjakohas räägivad meile Jeesuse elu viimasest nädalast, kuid ka ettekuulutusest Jeesusest. Prohvet Jesaja kuulutas ette Jeesuse tulekut 8. sajandil enne Kristust.  Ettekuulutus Jumala sulasest on ettekuulutus Jeesusest Kristusest. Kuigi näib, et ta töö on asjatu, on ta ometi mõjukas Jumala tööriist, ta tõstab püsti Iisraeli ja on paganaile valguseks. Ta on osav ja väsimatu ega pelga vastupanu ja alandust, kuna teab, et Jumal aitab teda. Ning ta on lepitav Päästja, kes kannatades toob süüohvriks oma elu ja saab Jumalalt rohke tasu. Nii loeme seda ka Filipi kirjast. Jeesus Kristus on alandlik Jumala sulane, kes tuli täitma Isalt saadud ülesannet – päästa maailm ja lepitada inimesed Jumalaga. See võitlus Isa tahte täitmisel, ei olnud kerge.  Aga ometi oli ta kuulekas, kuulekas kuni ristisurmani ja saavutas pääsemise kõigile, kes temasse usuvad.  Jeesus Kristus oli teadlik oma misjoonist ja ka ajast, millal ta peab kannatama. Nii ütleb ta ka jüngritele:”Vaeseid on alati teie juures, aga mind ei ole.”  Sissesõit Jeruusalemma palmipuudepühal  algas aukuninga alandustee. Betaanias Maarja poolt võitud Jeesus läheb Jeruusalemma vastu kannatusele ja surmale. Algab Suur nädal, mil mõtleme Jeesuse kannatusele, surmale ja ülestõusmisele.

Palugem.

Kõigeväeline, igavene Jumal, kuulekana Sinu tahtele sai meie Lunastaja lihaks, alandas iseennast ja painutas ennast risti häbi alla. Aita meil Teda kannatusteel järgida. Aita meid, meie kannatusteel olles, Teda silmas pidada, Temalt jõudu paluda. Ka tänases nii keerulises olukorras maailmas, kus nii paljud inimesed peavad kannatama. Meie palve on: aita meid, Issand Kristus, kes Sa oled maaila oma kannatusega ära võitnud.  Seda palume üheskoos:

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündiga  nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks  meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik, ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid ja hoidku meid! Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline! Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu!

Aamen! Aamen! Aamen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *